Меню
Профил
Език
тел

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, уреждат взаимоотношенията между Фирма РУБИНО М ООД, регистрирана в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково,ул.“ Янко Кожухаров“  №8 вписана в Агенция по вписванията с ЕИК 1206024932, наричана по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ на електронния магазин „www.e-domshop.com”, и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от  РУБИНО М ООД(наричани за краткост Услуги).

 С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.e-domshop.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

І. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 1. Наименование на Доставчика: РУБИНО М ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. Хасково

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Хасково, ул.“Янко Кожухаров“8

Данни за кореспонденция: Email: e_dom@abv.bg, тел: +359 889 75 52 82

5. Вписване в публични регистри: ЕИК206024832
6. Надзорни органи:

  1. Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
  2. Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg

 

II.  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.e-domshop.com, чрез който Потребителите  имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;


Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите,
предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката,
потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките,
предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен
на страницата му в Интернет на адрес www.e-domshop.com или друго средство за
комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки,
Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на
определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки
съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи  условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителя стоки в сроковете и при
условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и
съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.


Чл. 6. (1) Потребителят  и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

III. ПРАВА

      1.Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани” и факта, че e-domshop.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не- налични продукти, както и за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

      2.Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.

    3.Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които rubino.com се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

     4. Потребителите имат право да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на www.e-domshop.com или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта.

    5.Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

e-domshop.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между e-domshop.com и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права e-domshop.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение.

Всички предоставени от e-domshop.com стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител.

Предоставените препратки на Сайта към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от e-domshop.com и по отношение на използването на препратката извън Сайта на e-domshop.com настоящите Общи условия не се прилагат.

e-domshop.com не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на РУБИНО М ООД и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им.

С настоящите Общи условия e-domshop.com информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребителите, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-
ПРОДАЖБА

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на e-domshop.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения с ЕТ РИКОМ касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта;

Чл. 9. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

e-domshop.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Потребителят представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.e-domshop.com

(4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителят при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителят данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 10. Потребителите  сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН  МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(6) Потвърждение на поръчката;   

e-domshop.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

- Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

- Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

 

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС.

 

 V. ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНАТА СТОКА

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до дома Ви е в рамкитe до 4 работни дни, за територията на България след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове.          e-domshop.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие, за територията на България, от страна на Потребителя, заявил доставката.

Цената на една доставка варира, в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката..

e-domshop.com може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от e-domshop.com информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

Доставката се извършва:

1 .За България от куриер, доставка до врата на клиента или до офис на  куриера

2.За чужбина от пощенска служба, до пощенска кутия

e-domshop.com не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от e-domshop.com обстоятелства.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да се свърже с e-domshop.com за изясняване на замяната.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, e-domshop.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа на имейл e_dom@abv.bg или телефон 0889 755282

e-domshop.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка

VI. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИТЕ СТОКИ

При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на e-domshop.com или на неговият представител/подизпълнител, изпълняващ доставката пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка.

В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, e-domshop.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване.

В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, e-domshop.com автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка.

 VII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

 За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми e-domshop.com за имената си, географския си адрес и (ако има такива) телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

 

 

 

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на e_dom@abv.bg, като в случай че използва тази възможност, e-domshop.com ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

В случай, че потребителят се откаже от договора, e-domshop.com ще възстанови сумата, която е получил за отказаната стока, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира e-domshop.com за неговото решение за отказ от договора.

e-domshop.com има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на e-domshop.com или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал e-domshop.com за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на e-domshop.com преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. e-domshop.com запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

VIII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 Гаранционни условия на магазин – e-domshop.com

Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

e-domshop.com отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, e-domshop.com издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

а) в случай на изгубена гаранционна карта и покупен документ;

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от rubino.com лице или сервизен център;

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

  Транспортните разходи по гаранционното обслужване на закупен продукт са за сметка на клиента.

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на e-domshop.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

IX. ДРУГИ

e-domshop.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

e-domshop.com си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на e-domshop.com на имейл, или по телефона (посочени в сайта), в рамките на работното време: от 8:00 до 17:00 часа, от понеделник до петък.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. e-domshop.com не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

При използване на Сайта на e-domshop.com Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

Потребителят се съгласява с условиятa за използване услугите на e-domshop.com с натискане (кликване) на всеки един обект, линк или бутон на сайта на e-domshop.com както и с линка към настоящите общи условия) и се счита, че е запознат с общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

X. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

e-domshop.com гарантира пълна конфиденциалност на личните данни, включително данните за контакт, а именно адрес, телефон и/или e-mail.

Личната информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ няма да бъде публикувана никъде в прав текст, освен ако той изрично не е разрешил. Данните, предоставени на rubino.com предназначени за контакт могат и ще бъдат използвани за контакт с клиентите, изпращане на лични съобщения, документи, отчети и потвърждения, непоискани търговски съобщения и други, като предоставяйки данни за контакт (имейл, телефон, пощенски адрес) по време на регистрация, поръчка или записване за бюлетин, то клиентът се съгласява доброволно с това.

Клиентът има право да заяви отказ от непоискани търговски съобщения по всякакъв удобен за него начин, лично и от собствено име, на официалните за e-domshop.com канали, включително по телефон.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола.  

XI.ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Клиентът е длъжен да обезщети e-domshop.com ( РУБИНО М ООД)  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на  предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката. Клиентът е длъжен да обезщети e-domshop.com (РУБИНО М ООД) и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

XII.ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА СТОКА

Клиент, поръчал стока от електронния магазин на http:// e-domshop.com , има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:
         1. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена
         2. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката

       3. Ако не е спазен обявеният срок за доставка